Školní zprávy

Kroužek Oddechový čas

Od září máme ve škole nový kroužek s názvem “Oddechový čas“ ve kterém si užijeme spoustu legrace, ale také si odpočineme od svých povinností a ač se scházíme ve škole, tak i od školy. Zde máme jistotu, že se nám nikdo nesměje a co se zde řekne, tak také tady zůstane.

Co vše v rámci kroužku provádíme ? Navštívili jsme například preventivní program „Přízraky ulice“, který zahrál a hlavně zatančil umělecký vojenský soubor Ondráš. Všem se to moc líbilo. Dále jsme se byli podívat v nízkoprahovém středisku volného času Jonáš v Bystrci. Zde nás skvěle uvítali, nachystali pro nás občerstvení a mohli jsme si zahrát fotbálek a něco na památku si vyrobit. Když jsme ve škole, hrajeme společně nejrůznější hry a zkoušíme osobnostní techniky. Dnes jsme třeba stavěli „Babylónskou věž“, což bylo složité, ale ještě obtížnější bylo spolupracovat a vzájemně se podporovat. A o to nám jde v „Oddecháči“ nejvíc. Přijďte se někdy podívat, scházíme se každý čtvrtek ve 14 hodin v relaxační místnosti.

Napsaly: Andrea Konečná, Anna Sodomková a Natálie Trnková z 8.A. 

Parlament na radnici

Dne 6.12.2017 v 9:15 školní parlament vyrazil směr radnice. S panem starostou jsme se sešli ve druhém patře v zasedací místnosti. Pan starosta ochotně odpovídal na naše dotazy. Zajímalo nás, kdy bude opraven skatepark u ZŠ Vejrostova, co bude s parkem u hřbitova, jaké změny se plánují na přechodu Kamenolom, proč jezdí tolik aut ráno k naší škole pěší zónou, jaké nové psí výběhy se objeví, atd. Padaly různé otázky, pan starosta se na všechny snažil odpovědět. Mně největší radost udělal slib, že příští rok vznikne v Bystrci nové moderní hřiště. Líbila se mi i starostova kancelář, kde nám pan starosta ukázal plány budoucího sportovního areálu. Nakonec dostala každá třída jednu knížku o Brněnské přehradě.

Za parlament Vilém Zaoral 5. C a Karla Prátová

Album ve fotogalerii: Parlament na radnici 

Den Slabikáře

8. listopadu přivítali prvňáčci a jejich paní učitelky ve svých třídách rodiče a prarodiče, aby si společně užili malou slavnost - předávání Slabikáře. Žáčci předvedli rodičům, jakým způsobem v hodinách českého jazyka pracují, jak se společně učí číst, jak se připravují na psaní. Nechyběly ani básničky a písničky. Na závěr hodiny paní učitelky dětem předaly Slabikáře. Věříme, že si všechny děti najdou ke čtení cestu a láska ke knihám je bude provázet celým životem.

Foto v galerii.

p.učitelky 1.tříd

Album ve fotogalerii: Den Slabikáře 

Volby do školské rady

Dne 7. 11. 2017 se konaly na naší škole volby do školské rady.

Zákonní zástupci žáků zvolili ze svých řad dva nové členy.

Jsou jimi paní Zita Žaludová a pan Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D.

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace

vyhlašuje

volby do školské rady

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její funkční období je tříleté

termín konání voleb: 07. 11. 2017

Volební řád byl vyvěšen 05. 10. 2017 na nástěnku u vchodu do budovy školy a dále na webové stránky .

 

 

způsob konání voleb:

 

1. volba zákonných zástupců žáků

- volba prostřednictvím hlasovacích lístků, které po vyplnění umístí do volební schránky

- hlasovací lístky obdrží zákonní zástupci 06. 11. 2017

- termín: 07. 11. 2017 od 17:00 – 18:30 (v době konání třídních schůzek)

- místo: vstupní vestibul základní školy

2. pedagogičtí zaměstnanci:

- volba prostřednictvím hlasovacích lístků, které po vyplnění umístí do volební schránky

- termín: 07. 11. 2017 od 15:00 do 16:00

- místo: sborovna

 

Zákonní zástupci žáků volí dva členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy. Pedagogičtí pracovníci volí rovněž dva členy a další dva členy jmenuje zřizovatel.

Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků lze podávat do 03. 11. 2017 ředitelce školy.

Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení, titul,profesi a souhlasné stanovisko navrhovaného kandidáta, seznam kandidátů bude vyvěšen na webu školy a na nástěnce u vchodu do 03. 11. 2017

 

 

Volby do školské rady - kandidáti

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace

Volby do školské rady konané dne 7. 11. 2017

Kandidáti z řad zákonných zástupců žáků

 

Brázdilová Silvie Luisa

Trvalý pobyt:        Jinačovice

Věk:                       39 let

Povolání:              vývojová inženýrka

 

Hakun Michal

Trvalý pobyt:        Brno-Kníničky

Věk:                       41 let

Povolání:              ředitel společnosti

 

Hluštík Petr

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       40 let

Povolání:              odborný asistent

 

Krejčí Tomáš

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       48 let

Povolání:              obchodní manažer

 

Minaříková Jana

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       37 let

Povolání:              archivářka

 

Pařilová Kateřina

Trvalý pobyt:        Brno-Kníničky

Věk:                       40 let

Povolání:              grafička

 

Řičicová Hana

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       40 let

Povolání:              zdravotní sestra

 

Švehlová Petra

Trvalý pobyt:        Brno- Kníničky

Věk:                       35 let

Povolání:              účetní

 

Vaverková Božena

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       41 let

Povolání:              operátorka

 

Vrbas Jaroslav

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc

Věk:                       39 let

Povolání:              odborný asistent

 

Žaludová Zita

Trvalý pobyt:        Brno-Bystrc 

Věk:                       41 let

Povolání:              asistentka

 

Volí se dva kandidáti zakroužkováním na volebním lístku.

 

Studijní vzdělávací zájezd do Hastings, 12. – 18. května 2018

Studijní vzdělávací zájezd do Hastings, 12. – 18. května 2018, číslo programu 18034


Organizuje: ZŠ Brno, Heyrovského 32 a CK Školní zájezdy, s.r.o., Srbská 53a, Brno
(www.skolnizajezdy.cz)


PROGRAM ZÁJEZDU PRO 7., 8. a 9. ROČNÍK:


1. den odjezd od školy přes Německo a Belgii do francouzského přístavu Calais


2. den příjezd do Calais, přeprava přes kanál La Manche, odjezd do přímořského letoviska Hastings, návštěva Smugglers Adventure – poutavá prohlídka pašeráckých jeskyní a rozvaliny Hastings Castle, v případě zájmu možnost jízdy na viktoriánské lanové dráze East Hill Cliff Railway, umožňující panoramatické výhledy a přístup k Hastings Country Parku, Procházka přes Old Town, kde se nachází fishmarket, Blue Reef Aquarium a Net Shops, zastávka na pláži, nákupy, ve večerních hodinách ubytování v rodinách v Hastings a okolí


3. den dopoledne: 9:00–13:30 hod. – jazykový test, rozdělení do skupin, výuka, teplý oběd odpoledne: přejezd do města Canterbury, návštěva slavné Canterburské katedrály, možnost plavby na loďkách, pěší procházka a drobné nákupy na hlavní třídě (hrázděné domy s pokřivenými střechami, nemocnice Eastbridge Hospital), návrat do rodin


4. den dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka, teplý oběd; odpoledne: návštěva města Brighton – pobřeží a viktoriánské molo Brighton Pier – zasahuje 512 m do moře, procházka po přímořské promenádě, piknik v královských zahradách, návštěva exotického královského paláce Royal Pavilion – sídla krále Jiřího IV., nazývaného „Bílý slon Anglie“, procházka historickým centrem „The Lanes“, možnost návštěvy British Airways i 360 – 162 m vysoké otáčivé rozhledny (nejvyšší svého druhu na světě), drobné nákupy a zastávka na křídových útesech Seven Sisters, které jsou součástí národního parku South Downs, návrat do rodin


5. den dopoledne: 9:00–13:30 hod. – výuka, předání diplomů, teplý oběd odpoledne: návštěva města Battle (dějiště nejslavnější suchozemské bitvy britských dějin u města Hastings), spojená s prohlídkou nádherného opatství Battle Abbey a velkolepého vesnického sídla Penshurst Place (od roku 1552 sídlo rodiny Sidney), návrat do rodin


6. den celodenní pobyt v Londýně dopoledne: pěší prohlídka s průvodcem – možnost projížďky na obřím vyhlídkovém kole London Eye s překrásným výhledem až do 60 km, Westminster Abbey, Houses of Parliament (v případě zájmu možnost prohlídky budovy – nutné objednat předem), Big Ben, Downing Street, procházka přes St. James’s Park, Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square, přesun londýnským metrem (tube) odpoledne: návštěva nejznámějšího muzea voskových figurín Madame Tussauds (alternativně: London Dungeon – středověké muzeum hrůzy a hororu), ve večerních hodinách odjezd stejnou trasou zpět do České republiky


7. den příjezd ke škole ve večerních hodinách.


CENA ZÁJEZDU KČ 11 390,- ZAHRNUJE:
• 4x ubytování v pečlivě vybraných hostitelských rodinách
• celodenní strava (plná penze, v době výuky teplý oběd – výběr ze široké nabídky jídel ve školní kantýně)
• 12 hodin výuky anglického jazyka včetně vstupního testu a diplomu (3 skupiny, vyučující s kvalifikací EFL)
• dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD/USB, bufet)
• přepravu přes kanál La Manche (volí CK – obousměrně Eurotunnel, nebo trajekt)
• dopravu studentů k místu srazu hostitelskou rodinou
• komplexní pojištění (léčebné výlohy, odpovědnost, storno zájezdu, úrazové pojištění, pojištění zavazadel)
• pojištění proti úpadku CK dle zákona č. 159/1999 Sb.
• průvodce cestovní kanceláře po celou dobu pobytu, informační letáky a mapky
• přistavení autobusu k Vaší škole do jakékoliv vzdálenosti bezplatně (platí pro skupiny minimálně 14 studentů)
V ceně nejsou zahrnuty vstupy do navštívených objektů a místní jízdné.

 

ZÁVAZNÁ přihláška na studijní vzdělávací zájezd do Hastings

Základní škola Brno, Heyrovského 32 pořádá ve spolupráci s cestovní kanceláří CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY studijní zájezd do Velké Británie – Hastings a okolí. Zájezd je určen pro žáky 7. až 9. ročníku.

Termín zájezdu: 12. 5. – 18. 5. 2018

  • Cena zájezdu: 11 390 Kč (V ceně je zahrnuto: viz informační leták od CK, v ceně není zahrnuto kapesné.) + vstupy – asi 52 GBP. Doporučujeme vzít s sebou drobné libry a eura na poplatky za WC, drobné občerstvení a nákup suvenýrů.
  • Ubytování: hostitelské rodiny (včetně celodenní stravy)
  • Zájezd pořádán: CK ŠKOLNÍ ZÁJEZDY, Srbská 53, 612 00, Brno, tel.: 541 589 231

· Doprava: autobusem

Platba zájezdu je rozdělena do několika splátek.

První splátku 2 000,- (v hotovosti) předejte do 13. 11. 2017 spolu se závaznou přihláškou paní

učitelce Matouškové. Při vysokém počtu zájemců rozhoduje pořadí odevzdané přihlášky.

Ostatní splátky budou uhrazeny na účet školy, bližší informace dodáme po obdržení smlouvy od CK.

K uskutečnění zájezdu je třeba 42 žáků. Bude-li mít o zájezd zájem pouze menší skupinka žáků, pokusíme se ji doplnit účastníky z jiné školy. Do 13. listopadu potřebujeme znát přesný počet účastníků. Pokud se zájezd nenaplní, zájezd se neuskuteční a 1. splátka 2000,- Kč bude vrácena.

Do Velké Británie je možno vycestovat na platný cestovní pas a na platný občanský průkaz se strojově čitelným kódem (dle pokynů Ministerstva zahraničních věcí ČR).

Pokud bude zájezd uskutečněn a žák se ho nebude moci zúčastnit, jsou účtovány storno poplatky ve výši:

více než 60 dnů před stanoveným odjezdem.........................1000 Kč

59-30 dnů před odjezdem......................................................2000 Kč

29-22 dnů před odjezdem......................................................40 % z ceny zájezdu

21-15 dnů před zájezdem ......................................................50 % z ceny zájezdu

14 a méně dnů před odjezdem ............................................. 100 % z ceny zájezdu.

 

Zveme Vás na setkání se zástupcem CK Školní zájezdy 31. října v 16.30 v učebně 6.A.

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

Tyto informace najdete i na webových stránkách školy v aktualitách.

Za Váš zájem a spolupráci děkuji.

Olga Matoušková (koordinátorka za školu)

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Tel.: 546 432 265

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZÁVAZNÁ přihláška na studijní vzdělávací zájezd do Hastings 2017-18

Můj syn/dcera ________________________________, žák/žákyně ________ třídy se zúčastní studijně vzdělávacího zájezdu do Hastings  pořádaného ZŠ Brno, Heyrovského 32 a CK Školní zájezdy, Brno (v termínu 12. – 18. 5. 2018).

Seznámil-a jsem se se všemi podmínkami účasti, souhlasím s nimi.

_____________________________________                   _____________________________________

Jméno zákonného zástupce                                Podpis zákonného zástupce žáka/žákyně

(hůlkovým písmem)

 

 

 

Kdo sportuje, nezlobí

25. září proběhl v areálu ZŠ Heyrovského 2. ročník akce pro děti a jejich rodiče s názvem Kdo sportuje, nezlobí. Tato akce je pořádána pod záštitou Magistrátu města Brna v rámci Brněnských dnů pro zdraví. Jak už z názvu vyplývá, učitelé pro děti připravili několik tradičních i netradičních sportovních disciplín. Všichni si to společně užili, protože se před začátkem konečně umoudřilo počasí a vysvitlo i sluníčko. A protože jsme sportovali, tak jsme nezlobili. 

Mgr. Karla Prátová, za organizátory

Album ve fotogalerii: Brněnské dny pro zdraví 

Strana 11 z 67