Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

alt

Činnost Školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) představuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. v pozdějším znění předpisů platných od 1.9.2011, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a z koncepce ŠPP. Aktivity ŠPP zajišťuje školní psycholog, výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní metodik prevence a kariérový poradce.

Personální obsazení ŠPP

Mgr. Věra Konečná, školní psycholožka; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Hana Sviderská, výchovná poradkyně;  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Hana Holanová, školní speciální pedagožka; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Simona Krejčí, školní metodička prevence; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Petr Starý, kariérový poradce; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Mgr. Aleš Květoň, sociální pedagog; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Následující informace jsou platné po celé období školní docházky a vztahuje se na následující pedagogicko – psychologické činnosti:

  • úvodní poradenská konzultace dítěti, které pracovníka ŠPP samo vyhledá;
  • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci;
  • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, screeningová šetření studijního oslabení, specifických poruch učení, učebních stylů;
  • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření;
  • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností);
  • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili;
  • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte;
  • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole;
  • preventivní programy pro žáky

K dalším aktivitám pracovníků ŠPP (např. dlouhodobá péče o dítě, zařazení dítěte do reedukační skupiny apod.) bude rodič udělovat informovaný individuální souhlas jednorázově na předtištěném formuláři, který bude obsahovat přesnou informaci o činnosti, kterou bude pracovník ŠPP s dítětem vykonávat.

Veškerá dokumentace pracovníků ŠPP o svých činnostech je vedena v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče (popř. děti). Minimální preventivní program a Plán poskytování poradenských služeb je rodičům přístupný k nahlédnutí na sekretariátu školy. Podrobné informace najdete na webových stránkách školy.

 

Hodně úspěchů přeje tým pracovníků ŠPP