Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Barovjanová

Výlet Praha

Vážení rodiče,

prosím o zaslání kopií kartiček zdravotní pojišťovny vašeho dítěte. Budeme je potřebovat i na školu v přírodě.

Dále prosím, pokud vaše dítě bude po návratu z exkurze do Prahy odcházet samo nebo s doprovodem někoho jiného než rodičů, zašlete mi lístek s těmito údaji včetně data 24.4.2018.

Je možné zaslat i předem.

Děkuji a přeji hezký den. D. Radvanová

 

16.4. - 27.4.2018

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména, vzory mladý a jarní. Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích. Stupňování přídavných jmen.

MATEMATIKA

Desetinná čísla - procvičování. Aritmetický průměr. G: porovnávání úhlu, osa úhlu.

VLASTIVĚDA

Státy východní Evropy. Sousední státy ČR. Orientace na mapě.

PŘÍRODOVĚDA

Botanické a zoologické zahrady. Co už víme o ČR. Třídění živých organizmů.

24. 4. Exkurze Praha (pokyny v ŽP)

 

 

 

 

26.3. - 6. 4. 2018

ČESKÝ JAZYK

Přídavná jména, vzory mladý a jarní.

MATEMATIKA

Slovní úlohy, převody jednotek obsahu. G: střed a osa úsečky.

VLASTIVĚDA

Státy jižní Evropy, opakování probraných částí Evropy dle mapy.

PŘÍRODOVĚDA

Subpolární a polární pásy, opakování podnebných pásů.

Akce třídy: v úterý připomínám hovorové hodiny 17:00 - 18:30hod. Ve středu máme besedu na téma - Komiksový workshop s panem D. Vydrou. Od čtvrtka mají děti velikonoční prázdniny.

Přeji vám všem klidné a radostné Velikonoce, E. Barovjanová

 

12. 3. - 23. 3. 2018

ČESKÝ JAZYK

Opakování PJm rodu ženského, středního. Nácvik sestavení osnovy vyprávění. Slovní druhy, vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Desetinná čísla - zápis, čtení, porovnávání. G - převody jednotek obsahu, střed a osa úsečky, vlastnosti trojúhelníku.

VLASTIVĚDA

Státy západní, střední a jižní Evropy - referáty. Práce s mapou - probrané umět ukázat na mapě.

PŘÍRODOVĚDA

Mírný pás- step, lesy - tajga. Subpolární pás - tundra. Polární pás.

Akce třídy: Ve čtvrtek 15. 3. divadlo Radost - Bylo nás pět. Odcházíme ze školy před devátou hodinou, návrat bude opet do školy, konec výuky je dle rozvrhu. 27. 3. budou od 17:00hod hovorové hodiny.

Pěkné jarní dny vám přeje E.B.

 

19. 2. - 2. 3. 2018

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména, kategorie, vzory, určování PJm.

MATEMATIKA

Počítáme s velkými čísly, slovní úlohy, zlomky, převody jednotek. Stále kulháme při písemném dělení dvojciferným dělitelem!!!!

G: konstrukce známých g. obrazců, převody jednotek obsahu.

VLASTIVĚDA

Evropa - referáty: nížiny a hory, podnebí, vodstvo a rostlinstvo.

PŘÍRODOVĚDA

Podnebné pásy - subtropický, mírný, polární.

 

 

29. 1. - 9. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK

Opakování podstatných jmen.

MATEMATIKA

Dělení dvojciferným dělitelem, slovní úlohy. G - konstrukce, obvod, obsah čtverec, obdélník.

PŘÍRODOVĚDA

Ukončení a shrnutí učiva - vesmír.

VLASTIVĚDA

Dokončení novějších dějin ČR, zadání referátů - Evropa.

Akce třídy: Vysvědčení se vydává ve středu 31. 1. , pololetní prázdniny jsou 2. 2. 2018 a následuje týden pololetních prázdnin. Ve škole se uvidíme tedy 12. 2.. Srdečně zdravím, E.B.

 

8.1. - 19. 1. 2018

ČESKÝ JAZYK

Shoda podmětu s přísudkem, určování podmětových a přísudkových částí vět, vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Písemné dělení dvojciferným dělitelem. G - jednotky obsahu.

VLASTIVĚDA

2. sv válka, boj proti nacismu, vznik nové ČR, období komunismu, rok 1968.

PŘÍRODOVĚDA

ZEMĚ- pohyby Země, GS, Měsíc - přir. družice, atmosféra.

Vážení rodiče, přeji příjemné vplutí do nového roku, ale upozorňuji, že nastává období bohaté na kontrolu vědomostí a budou se hromadně objevovat písemky a jiné formy zkoušení. Přeji hlavně dětem hodně úspěchů. V úterý vás srdečně zvu na třídní schůzky od 17:00hod. Srdečně zdravím E.B.

 

11. 12. - 22. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK

Podmět několikanásobný, nevyjádřený. Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný.

MATEMATIKA

Zlomky, souřadnice bodů - přímá úměrnost. G-tělesa

PŘÍRODOVĚDA

Vesmír, Slunce - naše nejbližší hvězda, Země - živá planeta.

VLASTIVĚDA

První president T. G. Masaryk, Jak se žilo v První republice, konec republiky - 1939

Akce třídy: v pondělí 18. 12. jdeme na anglické divadlo. Podrobnosti v ŽP.

Vážení rodiče, milé děti, přeji Vám krásné prožití Vánoc,

úspěšný a pohodový rok 2018, který bude plný zdraví štěstí a optimismu. E.B.

 

4. 12. - 15. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK

Skladba - základní skladební dvojice, podmět, přísudek.

MATEMATIKA

Římské číslice. přímá úměrnost. G - Kružnice, souřadnice bodů.

VLASTIVĚDA

První světová válka, vznik ČR, První republika

PŘÍRODOVĚDA

Složení a druhy půdy.

Krásný a pohodový adventní čas, E.B.

 

20. 11. - 1. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK

Slovesný způsob - oznamovací, rozkazovací a podmiňovací, určování sloves.

Holá věta - podmět a přísudek.

MATEMATIKA

Násobení čtyřciferným činitelem, znaménka nerovnosti, slovní úlohy.

G - kružnice, kruh.

VLASTIVĚDA

Hospodářský růst v českých zemích konce 19.stol, nové uspořádání společnosti. První světová válka.

PŘÍRODOVĚDA

Zemní plyn,  ekologické zdroje energie. Půda.

 

 

 

Strana 1 z 8