Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Barovjanová

19. 2. - 2. 3. 2018

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména, kategorie, vzory, určování PJm.

MATEMATIKA

Počítáme s velkými čísly, slovní úlohy, zlomky, převody jednotek. Stále kulháme při písemném dělení dvojciferným dělitelem!!!!

G: konstrukce známých g. obrazců, převody jednotek obsahu.

VLASTIVĚDA

Evropa - referáty: nížiny a hory, podnebí, vodstvo a rostlinstvo.

PŘÍRODOVĚDA

Podnebné pásy - subtropický, mírný, polární.

 

 

29. 1. - 9. 2. 2018

ČESKÝ JAZYK

Opakování podstatných jmen.

MATEMATIKA

Dělení dvojciferným dělitelem, slovní úlohy. G - konstrukce, obvod, obsah čtverec, obdélník.

PŘÍRODOVĚDA

Ukončení a shrnutí učiva - vesmír.

VLASTIVĚDA

Dokončení novějších dějin ČR, zadání referátů - Evropa.

Akce třídy: Vysvědčení se vydává ve středu 31. 1. , pololetní prázdniny jsou 2. 2. 2018 a následuje týden pololetních prázdnin. Ve škole se uvidíme tedy 12. 2.. Srdečně zdravím, E.B.

 

8.1. - 19. 1. 2018

ČESKÝ JAZYK

Shoda podmětu s přísudkem, určování podmětových a přísudkových částí vět, vzorce souvětí.

MATEMATIKA

Písemné dělení dvojciferným dělitelem. G - jednotky obsahu.

VLASTIVĚDA

2. sv válka, boj proti nacismu, vznik nové ČR, období komunismu, rok 1968.

PŘÍRODOVĚDA

ZEMĚ- pohyby Země, GS, Měsíc - přir. družice, atmosféra.

Vážení rodiče, přeji příjemné vplutí do nového roku, ale upozorňuji, že nastává období bohaté na kontrolu vědomostí a budou se hromadně objevovat písemky a jiné formy zkoušení. Přeji hlavně dětem hodně úspěchů. V úterý vás srdečně zvu na třídní schůzky od 17:00hod. Srdečně zdravím E.B.

 

11. 12. - 22. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK

Podmět několikanásobný, nevyjádřený. Přísudek holý, rozvitý a několikanásobný.

MATEMATIKA

Zlomky, souřadnice bodů - přímá úměrnost. G-tělesa

PŘÍRODOVĚDA

Vesmír, Slunce - naše nejbližší hvězda, Země - živá planeta.

VLASTIVĚDA

První president T. G. Masaryk, Jak se žilo v První republice, konec republiky - 1939

Akce třídy: v pondělí 18. 12. jdeme na anglické divadlo. Podrobnosti v ŽP.

Vážení rodiče, milé děti, přeji Vám krásné prožití Vánoc,

úspěšný a pohodový rok 2018, který bude plný zdraví štěstí a optimismu. E.B.

 

4. 12. - 15. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK

Skladba - základní skladební dvojice, podmět, přísudek.

MATEMATIKA

Římské číslice. přímá úměrnost. G - Kružnice, souřadnice bodů.

VLASTIVĚDA

První světová válka, vznik ČR, První republika

PŘÍRODOVĚDA

Složení a druhy půdy.

Krásný a pohodový adventní čas, E.B.

 

20. 11. - 1. 12. 2017

ČESKÝ JAZYK

Slovesný způsob - oznamovací, rozkazovací a podmiňovací, určování sloves.

Holá věta - podmět a přísudek.

MATEMATIKA

Násobení čtyřciferným činitelem, znaménka nerovnosti, slovní úlohy.

G - kružnice, kruh.

VLASTIVĚDA

Hospodářský růst v českých zemích konce 19.stol, nové uspořádání společnosti. První světová válka.

PŘÍRODOVĚDA

Zemní plyn,  ekologické zdroje energie. Půda.

 

 

 

6. 11. - 17. 11. 2017

ČESKÝ JAZYK

Slovní druhy, slovesa.

MATEMATIKA

Písemné dělění, jednotky času. G -  vlastnosti úhlopříček čtverce a obdélníku.

VLASTIVĚDA

Revoluční rok 1848, Národ sobě.

PŘÍRODOVĚDA

Energetické suroviny, ropa, plyn, uhlí.

Vážení rodiče, připomínám, že v úterý 7. 11. jsou od 17:00 hod hovorové hopdiny. Srdečně zdravím, E.B.

 

23. 10. - 3. 11. 2017

ČESKÝ JAZYK

Významy slov - nadřazená, podřazená, souřadná, synonyma a antonyma. Koncovky PJm, shoda PP.

MATEMATIKA

Násobení trojcifernými činiteli s nulou - 300, 230, 305.

VLASTIVĚDA

Romantismus - K. H. Mácha. Rok 1848 - K. H. Borovský, zrušení poddanství a roboty.

PŘÍRODOVĚDA

Horniny usazené a přeměněné, souhrn nerosty a horniny.

Ve dnech 26. 10. a 27. 10. jsou podzimní prázdniny. V úterý 7. 11. jsou hovorové hodiny od 17:00 - 18:30hod.

Přeji vám pěkné podzimní dny, E.B.

 

9. 10. - 20. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK

Dokončení předpon vz-, s-, z-, slova jednoznačná, mnohoznačná, souznačná, protikladná.

SL - popis předmětu

MATEMATIKA

Jednotky délky, převody jednotek, rovnice a slovní úlohy.

G- úhly, obdélník.

PŘÍRODOVĚDA

Poznávání hornin, energetické suroviny.

VLASTIVĚDA

Národní obrození, čeští buditelé.

Prosím rodiče o důsledné sledování dětí, jak jsou připraveny na následující den dle rozvrhu a na hodiny. Mnohé děti neotevřou sešit, ani učebnici. Potom nejsou na hodiny vůbec připraveni. Děkuji všem za spolupráci a přeji pěkné podzimní dny. E.B.

 

25. 9. - 6. 10. 2017

ČESKÝ JAZYK

Předpony slov, VS - p,s, slovní druhy, holé věty.

MATEMATIKA

Písemné odčítání, rovnice, slovní úlohy, zaokrouhlování. G - konstrukce trojúhelníku, čtverce.

VLASTIVĚDA

Marie Terezie, Josef II a reformy.

PŘÍRODOVĚDA

Minerály a horniny.

Připomínám, že děti se mají chystat dle rozvrhu na následující den, množí se zapomínání a záměna předmětů!!!

V pátek 29. 9. mají žáci ředitelské volno. Přeji vám pěkný prodloužený víkend a hezké podzimní dny, E.B.

 

Strana 1 z 7