Vzkazy pro rodiče - Mgr. Renata Polmanová

UČIVO VE DNECH 17. - 30.09.2018

Numerace 0 - 1 000 000: orientace na číselné ose, zápis, posloupnost. Pamětné a písemné +, -, x, :.

Sčítání, odčítání a násobení úseček. Trojúhelníková nerovnost. Čtverec a obdélník.

 

UČIVO VE DNECH 6. - 16.09.2018

M: Opakování učiva 4. ročníku. Numerace 0 - 1 000 000. Pamětné +, -, x, : do 1 000 000. Základní rovinné obrazce. Vzájemná poloha přímek.

 

UČIVO VE DNECH 07.05. - 20.05. 2018

M: Jednotky času. Příklady na rozvoj logického myšlení. Porovnání a zapsání čísel v rozmezí -100 až 100 na číselné ose. Záporná čísla v běžném životě. Útvary rovinné a prostorové.

 

PF 2018

PŘEJI VŠECHNO DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU 2018.

Renata Polmanová

 

UČIVO VE DNECH 18. - 22.12.2017

M: Pravidla pro pořadí operací v oboru přirozených čísel. Slovní úlohy. Obsah čtverce a obdélníku. Převádění jednotek obsahu.

 

UČIVO VE DNECH OD 27.02. - 10.03.2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy. Povrch krychle a kvádru. Osová souměrnost.

 

UČIVO VE DNECH 13. - 24. 2. 2017

M: Písemné algoritmy početních operací. Krychle a kvádr. Slovní úlohy.

 

učivo ve dnech 30. 1. - 10. 2. 2017

M: Procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení. Jednotky hmotnosti, délky, objemu. Zlomky v běžném životě. Střed a osa úsečky. Vlastnosti trojúhelníku.

 

UČIVO VE DNECH 18. - 29. 4. 2016

M: Slovní úlohy. Grafy, tabulky. Závislosti z běžného života. Osově souměrné útvary. Obsahy složitějších obrazců. Tělesa.

 

UČVO VE DNECH 3. - 14. 4. 2016

M: Příklady na rozvoj logického myšlení. Slovní úlohy. Grafy. Tabulky. Tělesa. Povrch krychle a kvádru.

 

Strana 1 z 2