Vzkazy pro rodiče - Mgr. Marie Skopalíková

19.2.-23.2.2018

ČJ - vzory pod. jmen rodu středního a mužského, větné vzorce ( už na známky do ŽK)

Mt - rovnice, násobení pod sebou dvojcif. číslem,slovní úlohy

Př - měření a opakováni živočichů v zimě

VL - naše vlast

20.2. testík - Rovnice

21.2.  testík - Živočichové v zimě

          Matematická soutěž Pangea - 1. hod.- školní kolo

23.2. Korfbal (turnaj - 1. vyuč.hod.), MTG -testík -  osa úsečky, střed úsečky, obdélník a čtverec

NJ6. roč. - slovní zásoba 2. lekce, projekt Meine Familie (zkouší se rozhovor + překlad textu)

NJ 7. roč. - množné číslo, roční období

 

12.- 16. 2.2017

Úkoly na prázdniny:

ČJ - skoloňování vzorů rodu ženského, MT 1 - 37/22 ,Př PS - 26/18, 25/12 ,

Vl - opakovat Jiří z Poděbrat - Josef II.

ČJ - rod střední a ženský, slovesné tvary, slovní druhy

Mt - rovnice, písemné násobení dvojcif. čísl., trojúhelníková nerovnost

Vl- opakování dějepisné části

Př-  měření a živočichové v zimě

Testy:

12.2. - diktát - střední rod

13.2. - písemné násobení pod sebou jednocif. č.

14.2. Slovesné tvary, slovní druhy

16.2. Vl- Jiří z Poděbrad - Josef II.

19.2. - rovnice

21.2. - živočichové v zimě

NJ 6.roč. projekt meine Familie, slovní zásoba 2.lekce

NJ 7.roč. slovní zásoba 7.lekce, zkouší se: rozhovor, básnička, wo a wohin - 3.a 4. pád (15.2.)

 

29.1. - 2.2. 2018

ČJ - vzory podstatných jmen rodu středního, ženského (Ps do str. 11 hotová)

Mt - počítáme do 1000 000, rovnice, Mt Min str. 29 a 30 - hotová + opravy

Př - pokusy - měření

Vl - Marie Terezie, Josef II.

Zkouší se: pravopis středního rodu, slovesné tvary, slovní druhy, mix. příkladů

29.1. - Pozor na zapomínání, začínáme zapisovat II.pololetí,

        - Kontrola ŽP (doplnit všechny podpisy rodičů, sebehodnocení do ledna) 

30.1. - recitační soutěž, školní kolo (Vybraní žáci)

31.1. - Jurkovičova vila - výukový program (50 Kč, 2x lístek na MHD, ČJPS, psací potřeby, ŽP,...)

1.2.Výuka dle rozvrhu

2.2. - 11.2. prázdniny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NJ 6. roč. (slovní zásoba 2. lekce, přivlastňovací zájmena, členy,...)

NJ 7.roč.  (slovní zásoba 7. lekce, rozhovory o aktivitách v jednotlivých měsících,...)

 

   

22.1. - 26.1. 2018

ČJ  - slovesné tvary, slovní druhy, vzory podstatných jmen rodu středního

MT - Počítáme do 1000 000, slovní úlohy, zokrouhlování

Př - Živočichové v zimě

VL - Habsburkové

22.1.2018 uzavřena klasifikace i docházka

26.1. Konec výuky v 11.30 ( kdo nejde do družiny - lísteček)

Zkouší se: slovní druhy, slovesné tvary, zaokrouhlování, slovní úlohy - známky se počítají do 2. pololetí

NJ 6. roč. - slovní zásoba 2. lekce ( testík na všechny slovíčka z 2. lekce)

 

15.-19.1.2018

ČJ - vyjm. slova, vzory podstatných jmen rodu středního

Mt - sčítání a odčítání pod sebou, počítání do milionu, písemné dělení, MTG (obdélník a čtverec)

Př -  živočichové v zimě

VL - Jagellonci

16.1. Báseň - min 5 slok - zkoušení

17.1.Pololetní test z Mt

18.1.Pololetní test z ČJ

19.1. Prezentace knih a čtenářského deníku (zápis min. tří knih za pololetí)

         Hv - Ten Chlumecký zámek

 

NJ 6.roč. - Slovní zásoba 1. a 2. lekce, překlad vět

NJ 7. roč. - měsíce, roční období, 3.a 4. pád pod. jm.

   

Strana 1 z 11