Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 6. 3. 2017

Matematiky 6.A

- typy trojúhelníků

- úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné a střídavé

Matematika 8.A

- rozkladové vzorce

Matematika 9.A

- grafické řešení soustav dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými

- lomená funkce

Přírodopis 6.A,B

- kroužkovci

- členovci - úvod

Přírodopis 7.A

- ptačí zástupci

- laboratorní práce

Přírodopis 8.A

- krev

- srdce

Přírodopis 9.A,B

- půdy

 

TÝDEN OD 27. 2. 2017

Matematika 6.A

- měření a rýsování úhlu dané velikosti

- přenášení úhlů

Matematika 8.A

- vytýkání

- vzorce (a+b)2, (a-b)2 a (a+b).(a-b)

Matematika 9.B

- lineární funkce - sestrojení grafu, nalezení průsečíků s osami x a y, vlastnosti,

sestavení rovnice lineární funkce ze souřadnic dvou bodů, kterými prochází její graf

Přírodopis 6.A,B

- opakování - měkkýši

- kroužkovci - úvod

Přírodopis 7.A

- ptačí obři a trpaslíci

- příprava laboratorní práce

Přírodopis 8.A

- svalová soustava

- onemocnění, poranění

Přírodopis 9.A,B

- horniny - opakování

 

TÝDEN OD 20. 2. 2017

Matematika 6.A

- opakování - nejmenší společný násobek, největší společný dělitel

- úhel

Matematika 8.A

- opakování - násobení mnohočlenů

- vytýkání

Matematika 9.B

- opakování - slovní úlohy

- funkce

Přírodopis 6.A,B

- mlži

- hlavonožci

Příropdopis 7.A

- ptáci otevřené krajiny a břehů tekoucích vod

Přírodopis 8.A

- svalová soustava

Přírodopis 9.A,B

- usazené horniny

 

TÝDEN OD 13. 2. 2017

Matematika 6.A

- opakování - nejmenší společný násobek

- největší společný dělitel

- soudělná a nesoudělná čísla

Matematika 8.A

- násobení mnohočlenů

Matematika 9.B

- opakování - slovní úlohy o společné práci

- slovní úlohy o směsích

Přírodopis 6.A,B

- měkkýši

Přírodopis 8.A

- kosterní soustava - opakování

Přírodopis 9.A,B

- ledovcová a větrná eroze

 

TÝDEN OD 6. 2. 2017

Matematika 6.A

- opakování - nejmenší společný násobek

- největší společný dělitel

Matematika 8.A

- opakování - sčítání a odčítání výrazů

- násobení a dělení výrazů

Matematika 9.B

- opakování - slovní úlohy o pohybu

- úlohy o společné práci

Přírodopis 6.A,B

- opakování - ploštěnci a hlísti

- měkkýši

Přírodopis 7.A

- lesní stromoví ptáci

Přírodopis 8.A

- kostra člověka

- poranění a onemocnění kosterní soustavy

Přírodopis 9.A,B

- opakování - přeměněné horniny

- zvětrávání

 

TÝDEN OD 30. 1. 2017

Matematika 6.A

- nejmenší společný násobek

- největší společný dělitel

Matematika 8.A

- opakování - sčítání a odčítání výrazů

- násobení a dělení výrazů

Matematika 9.B

- opakování - soustavy rovnic

- slovní úlohy o pohybu

Přírodopis 6.A,B

- opakování - ploštěnci

- hlísti

Přírodopis 7.A

- dravci a sovy

- lesní stromoví ptáci

Přírodopis 8.A

- kosterní soustava

Přírodopis 9.A,B

- eroze

 

TÝDEN OD 23. 1. 2017

Matematika 6.A

- násobek, dělitel

- prvočíslo, složené číslo

Matematika 8.A

- opakování - Pythagorova věta

- výrazy s proměnnou - sčítání, odčítání, odstraňování závorek

Matematika 9.B

- soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

- slovní úlohy řešené soustavami

Přírodopis 6.A,B

- ploštěnci

Přírodopis 7.A

- ptačí zástupci

Přírodopis 8.A

- opakování - tkáně

- kostra

Přírodopis 9.A,B

- vyvřelé horniny

 

TÝDEN OD 16. 1. 2017

Matematika 6.A

- opakování - počítání s desetinnými čísly

- násobek, dělitel

- znaky dělitelnosti

Matematika 8.A

- opakování - Pythagorova věta

- číselné výrazy, výrazy s proměnnou

Matematika 9.B

- opakování - rovnice s neznámou ve jmenovateli, vyjádření neznámé ze vzorce

- soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých

Přírodopis 6.A,B

- opakování - prvoci, žahavci

- ploštěnci

Přírodopis 7.A

- opakování - stavba těla ptáků

- vodní a mokřadní ptáci

Přírodopis 8.A

- opakování - primáti

- lidská plemena

- tkáně

Přírodopis 9.A,B

- vyvřelé horniny

 

TÝDEN OD 9. 1. 2017

Matematika 6.A

- opakování - jednotky obsahu

- dělení desetinných čísel

Matematika 8.A

- Pythagorova věta

Matematika 9.B

- opakování - rovnice s neznámou ve jmenovateli

- vyjádření neznámé ze vzorce

Přírodopis 6.A,B

- žahavci

- ploštěnci

Přírodopis 7.A

- chování ptáků

Přírodopis 8.A

- opakování - primáti

- úvod do biologie člověka

Přírodopis 9.A,B

- zemětřesení, sopky

 

TÝDEN OD 2. 1. 2017

Matematika 6.A

- opakování - jednotky obsahu

- dělení desetinných čísel

Matematika 8.A

- Pythagorova věta

Matematika 9.B

- opakování - rovnice s neznámou ve jmenovateli

- vyjádření neznámé ze vzorce

Přírodopis 6.A,B

- prvoci

Přírodopis 7.A

- stavba těla ptáků

Přírodopis 8.A

- opakování - primáti

- etologie savců

Přírodopis 9.A,B

- pohyb kontinentů

 

Strana 10 z 19