Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 5. 11. 2018

Matematika 6.A,B

- desetinná čísla - zápis, porovnávání, zaokrouhlování

Matematika 7.B

- rozšiřování a krácení zlomků

- zlomky a desetinná čísla

Matematika 8.A

- procenta, promile - opakování

- druhá mocnina

Matematika 9.B

- konstrukční úlohy, užití Thaletovy věty

Přírodopis 6.A

- buňka

- jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

 

TÝDEN OD 29. 10. 2018

Matematika 6.A,B

- desetinná čísla - úvod

- 2. 11. Srovnávací písemná práce

Matematika 7.B

- zlomky - úvod

- 1. 11. Srovnávací písemná práce

Matematika 8.A

- procenta, promile

Matematika 9.B

- mocniny s přirozeným mocnitelem

Přírodopis 6.A

- buňka

 

TÝDEN OD 22. 10. 2018

Matematika 6.A,B

- souhrnná cvičení

- zlomky a desetinná čísla

Matematika 7.B

- trojúhelník - těžnice, střední příčky, výšky

- kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

Matematika 8.A

- trojčlenka, slovní úlohy

Matematika 9.B

- počítání s mocninami

Přírodopis 6.A

- 1. laboratorní práce - pozorování buněk v pokožce cibule

- buňka

 

TÝDEN OD 15. 10. 2018

Matematika 6.A,B

- jednoduché konstrukce

- pravoúhlá soustava souřadnic

Matematika 7.B

- osová souměrnost

- objem a povrch krychle a kvádru

Matematika 8.A

- poměr

- měřítko mapy

Matematika 9.B

- mocniny a odmocniny

Přírodopis 6.A

- vztahy mezi organismy - opakování

- mikroskop

 

TÝDEN OD 8. 10. 2018

Matematika 6.A,B

- jednoduché konstrukce

- jednoduché slovní úlohy

Matematika 7.B

- úhly

Matematika 8.A

- přímá a nepřímá úměrnost

Matematika 9.B

- mocniny, odmocniny

- Pythagorova věta

Přírodopis 6.A

- vztahy mezi organismy

 

TÝDEN OD 1. 10. 2018

Matematika 6.A,B

- obsahy složitějších obrazců

- tělesa

Matematika 7.B

- opakování - dělitelnost

- úhel

Matematika 8.A

- hranoly

- shodná zobrazení

Matematika 9.B

- lineární rovnice

Přírodopis 6.A

- vztahy mezi organismy

 

TÝDEN OD 24. 9. 2018

Matematika 6.A,B

- jednotky délky

- čtverec, obdélník

Matematika 7.B

- opakování - jednoduché rovnice

- dělitelnost přirozených čísel

Matematika 8.A

- obsahy a obvody rovinných obrazců

- objemy a povrchy těles

Matematika 9.B

- procenta a promile ve slovních úlohách

- rovnice

Přírodopis 6.A

- vznik života na Zemi

- projevy života

 

TÝDEN OD 17. 9. 2018

Matematika 6.A,B

- počítání s přirozenými čísly

Matematika 7.B

- počítání s desetinnými čísly

- jednoduché rovnice

Matematika 8.A

- počítání s racionálními čísly

Matematika 9.B

- počítání s racionálními čísly

- procenta, promile

Přírodopis 6.A

- Země

 

TÝDEN OD 10. 9. 2018

Matematika 6.A,B

- počítání s přirozenými čísly

Matematika 7.B

- počítání s desetinnými čísly

Matematika 8.A

- počítání s celými a racionálními čísly

Matematika 9.B

- počítání s racionálními čísly

- procenta, promile

Přírodopis 6.A

- opakování učiva přírodovědy

 

TÝDEN OD 11. 6. 2018

Matematika 6.A

- trojúhelník

- srovnávací písemná práce - 11. 6. 2018

Matematika 7.A

- procenta

Matematika 9.A

- základy finanční matematiky

- srovnávací písemná práce - 11. 6. 2018

Přírodopis 6.A,B

- hmyz s proměnou dokonalou

Přírodopis 7.A,B

- vybrané čeledi rostlin

Přírodopis 8.B

- kožní soustava

- nervová soustava

 

Strana 4 z 19