Vzkazy pro rodiče - Mgr. Eva Břicháčková

TÝDEN OD 3. 11. 2014

Matematika 6.A,B

- srovnávací písemná práce

- desetinná čísla a desetinné zlomky

Matematika 7.B

- srovnávací písemná práce

- krácení zlomků

- zápis zlomků desetinným číslem

Matematika 8.A

- procenta, promile

Matematika 9.A

- srovnávací písemná práce

- konstrukční úlohy

Přírodopis 6.A

- buňka

- jednobuněčné a mnohobuněčné organismy

 

TÝDEN OD 27. 10. 2014

Matematika 6.A,B

- zlomky - úvod

Matematika 7.B

- rozšiřování a krácení zlomků

Matematika 8.A

- procenta

Matematika 9.A

- konstrukční úlohy

 

TÝDEN OD 20. 10. 2014

Matematika 6.A,B

- souhrnné opakování

- zlomek

Matematika 7.B

- kružnice opsaná a vepsaná trojúhelníku

- souhrnné opakování

Matematika 8.A

- trojčlenka

- procenta

Matematika 9.A

- počítání s mocninami

Přírodopis 6.B

- odevzdat 1. laboratorní práci

- buňka

 

TÝDEN OD 13. 10. 2014

Matematika 6.A,B

- test - jednoduché konstrukce

- jednoduché slovní úlohy

- pravoúhlá soustava souřadnic

Matematika 7.B

- kvádr, krychle

- test - kvádr, krychle

- trojúhelník

Matematika 8.A

- poměr

- měřítko mapy

- test - poměr a měřítko mapy

- trojčlenka

Matematika 9.A

- Pythagorova věta, počítání s mocninami

- test - Pythagorova věta

Přírodopis 6.A

- zkoumáme přírodu

- 1. laboratorní práce

 

TÝDEN OD 6. 10. 2014

Matematika 6.A,B

- test - obsahy a obvody obrazců

- jednoduché konstrukční úlohy

- jednoduché slovní úlohy

Matematika 7.B

- test - úhly

- osová souměrnost

- objem a povrch kvádru a krychle

Matematika 8.A

- test - povrch a objem krychle, kvádru a hranolu

- test - shodná zobrazení

- přímá úměrnost

Matematika 9.A

- test - rovnice a slovní úlohy

- Pythagorova věta

- počítání s druhou a třetí mocninou a odmocninou

Přírodopis 6.A

- test - Země, projevy a podmínky života, vztahy mezi organismy

- jak zkoumáme přírodu

 

TÝDEN OD 29. 9. 2014

Matematika 6.A,B

- test - obvod a obsah obrazců

- tělesa

- jednoduché konstrukční úlohy

Matematika 7.B

- test - násobek a dělitel

- úhel

- úhel ve stupních a minutách

Matematika 8.A

- test - rovinné obrazce a tělesa

- shodná zobrazení

- přímá a nepřímá úměrnost

Matematika 9.A

- test - racionální čísla

- opak - rovnice a slovní úlohy

- druhá a třetí mocnina a odmocnina

Přírodopis 6.A

- vztahy mezi organismy

- jak zkoumáme přírodu

 

TÝDEN OD 22. 9. 2014

Matematika 6.A,B

- test - počítání s přirozenými čísly

- převody délkových jednotek

- obvod a obsah obrazce

Matematika 7.B

- test - počítání s desetinnými čísly

- opakování - jednoduché rovnice a slovní úlohy

- dělitelnost přirozených čísel

Matematika 8.A

- test - celá čísla a zlomky

- obvod a obsah čtyřúhelníků a trojúhelníka

- převody jednotek délky a obsahu

Matematika 9.A

- rovnice

- slovní úlohy řešené rovnicí

Přírodopis 6.A

- podmínky života

- projevy života

 

TÝDEN OD 15. 9. 2014

Matematika 6.A,B

- procvičování počítání s přirozenými čísly

Matematika 7.B

- řešení jednoduchých rovnic

- slovní úlohy

Matematika 8.A

- procvičování početních operací s celými čísly a zlomky

Matematika 9.A

- procvičování počítání s racionálními čísly

- procenta, promile

Přírodopis 6.A

- vznik a vývoj Země

- stavba Země

 

Strana 19 z 19