VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace

vyhlašuje

volby do školské rady

Školská rada je orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Její funkční období je tříleté

termín konání voleb: 07. 11. 2017

Volební řád byl vyvěšen 05. 10. 2017 na nástěnku u vchodu do budovy školy a dále na webové stránky .

 

 

způsob konání voleb:

 

1. volba zákonných zástupců žáků

- volba prostřednictvím hlasovacích lístků, které po vyplnění umístí do volební schránky

- hlasovací lístky obdrží zákonní zástupci 06. 11. 2017

- termín: 07. 11. 2017 od 17:00 – 18:30 (v době konání třídních schůzek)

- místo: vstupní vestibul základní školy

2. pedagogičtí zaměstnanci:

- volba prostřednictvím hlasovacích lístků, které po vyplnění umístí do volební schránky

- termín: 07. 11. 2017 od 15:00 do 16:00

- místo: sborovna

 

Zákonní zástupci žáků volí dva členy školské rady z řad zákonných zástupců žáků školy. Pedagogičtí pracovníci volí rovněž dva členy a další dva členy jmenuje zřizovatel.

Návrhy na kandidáty z řad zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků lze podávat do 03. 11. 2017 ředitelce školy.

Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat jméno, příjmení, titul,profesi a souhlasné stanovisko navrhovaného kandidáta, seznam kandidátů bude vyvěšen na webu školy a na nástěnce u vchodu do 03. 11. 2017