Pro deváťáky

 

 

 
● právní předpisy:
zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 353/2016 Sb.
● důležité odkazy: www.msmt.cz, www.jmskoly.cz, www.cermat.cz (zde od 9. 2. 2017 ilustrační testy z ČJ a M)

Přijímací řízení do oborů studia s talentovou zkouškou - max. 2 přihlášky
- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 30. 11. 2016
- talentové zkoušky: leden 2017
- i v případě přijetí možnost podání 2 přihlášek v řádném termínu

Přijímací řízení do oborů studia bez talentové zkoušky:
- max. 2 přihlášky (na 2 školy nebo na 1 školu a 2 obory)
- termín odevzdání přihlášek na SŠ: do 1. 3. 2017
- 1 přihláška se odevzdá na školu uvedenou na 1. místě, 2. přihláška na školu uvedenou na 2. místě
- vytištěné přihlášky dostanou žáci začátkem února ve škole, rodiče vyplní název školy a kód i název oboru, do kterého se žák hlásí na 1. místě a případně na 2. místě, rodiče i žák přihlášky podepíší a vrátí kariérovému poradci do školy (pořadí škol bude na obou přihláškách stejné)
- potvrzené přihlášky dostanou žáci ze školy obratem zpět, rodiče si zajistí případné potvrzení od lékaře a do 1. 3. 2017 odevzdají na střední školu (jednu přihlášku na školu uvedenou na 1. místě, druhou na školu uvedenou na druhém místě)-doporučujeme osobní předání

Přijímací řízení do maturitních oborů
- povinné jednotné přijímací zkoušky: test z ČJ a literatury (60 minut) test z matematiky (70 minut)
- na škole uvedené na 1. místě se koná jednotná přijímací zkouška 12. 4. 2017
- na škole uvedené na 2. místě se koná jednotná přijímací zkouška 19. 4. 2017
- obě zkoušky se centrálně vyhodnotí a do přijímacího řízení na obě školy se započte lepší výsledek z těchto testů (vyhodnocuje Cermat)
- školní přijímací zkouška: stanoví škola v době 12.- 28. 4. 2017

Přijímací řízení do nematuritních oborů
- školní přijímací zkouška: 22.– 30. 4. 2017

Náhradní termíny přijímacích zkoušek
- jednotná přijímací zkouška: 11. a 12. 5. 2017
- školní přijímací zkouška: stanoví ředitel školy do 1 měsíce od konání přijímací zkoušky

Výsledky přijímacího řízení
- centrum zpřístupní výsledky nejpozději do 28. 4. 2017
- ukončení hodnocení a zveřejnění výsledků do 2 pracovních dnů od zpřístupnění výsledků centrem
- zveřejnění seznamu přijatých žáků (internet, vývěska ve škole)
- zaslání rozhodnutí nepřijatým uchazečům

Zápisové lístky
- rodiče si vyzvedou u třídního učitele (obč. průkaz s sebou)
- nutno odevzdat na SŠ, kde bude žák studovat, do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí Odvolací řízení
- ve lhůtě 3 pracovních dní od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele SŠ
- autoremedura

Další kola přijímacího řízení
- počet není stanoven
- v režii střední školy
- neomezený počet přihlášek ( vyplňuje se jen 1 škola)
 
Jihomoravský kraj a jím zřizované střední školy připravují ve spolupráci s obchodním centrem Olympia v Brně ve dnech 27. – 29. ledna 2017 interaktivní prezentaci odborných středních škol Jihomoravského kraje, která se významně liší od obdobných aktivit interaktivitou expozic jednotlivých středních škol a také tím, že bude probíhat v rozsáhlém komerčním prostoru.
Společné expozice se zúčastní 33 odborných středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem.
Žáci a učitelé jednotlivých škol budou zájemce zapojovat do činností, kterým se při studiu věnují. Návštěvníci si tak budou moci vyzkoušet, zda by je takový obor bavil a zároveň získají informace o nabídce studijních a učebních oborů, spolupráci těchto škol s regionálními zaměstnavateli, případně o možnostech mimoškolních aktivit a zájmových kroužků.
Po celou dobu trvání prezentace bude probíhat bohatý doprovodný program, který je zajišťován přímo jednotlivými středními školami na pódiu u hlavního vstupu do obchodního centra.
Rozhodování o budoucí vzdělávací a profesní orientaci není pro žáky základních škol a jejich rodiče jednoduché a jsme si vědomi toho, že pro kvalifikované zvážení možností a perspektiv je dobré disponovat co největším množstvím relevantních informací. Jednotlivé interaktivní expozice škol umožní návštěvníkům získat podstatné informace, které mohou budoucím absolventům pomoci v rozhodování, kam směřovat svoje vzdělání.

Leták akce zde (pdf).
 

 

 

 
IZO naší školy: 48513121 (vyplňuje se na přihlášku i zápisový lístek)
Tiskopis Přihláška ke vzdělávání-studiu ve střední škole (růžový podtisk) lze oboustranně stáhnout na internetu (např. www.jmskoly.cz nebo www.msmt.cz)-stačí černobíle nebo koupit v SEVTu (ulice Česká, pod Vágnerem).
Vyplněnou přihlášku (jen první stranu) žáci předají ke kontrole a potvrzení třídnímu učiteli do 10. 3. 2016. Nezapomeňte na případný lékařský posudek!

Termín doručení přihlášek na střední školu: do 15. 3. 2016.
Žák může podat do 1. kola přijímacího řízení maximálně 2 přihlášky (buď na 2 školy nebo na jednu školu na dva obory). V případě dvou škol dává dvě identické přihlášky, na každou školu jednu (na obě přihlášky vyplní oba obory ve stejném pořadí).

1. kolo přijímacího řízení: 22. 4. - 30. 4. 2016
U škol zařazených do pokusného ověřování centrálně zadávaných přijímacích testů je stanoveno konání povinné přijímací zkoušky na 15. dubna-čtyřleté obory a 18. dubna-šestiletá a osmiletá gymnázia. Seznam těchto škol najdete na www.jmskoly.cz nebo www.cermat.cz. Ilustrační testy najdete na www.cermat.cz.

2. kolo přijímacího řízení: stanovuje ředitel SŠ (není omezen počet přihlášek).
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí už nemusí obdržet uchazeč poštou jako dříve, ale seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude uveřejněn na přístupném místě ve škole a školním webu. Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu musí přijatý žák potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy. Zápisový lístek si vyzvednou rodiče u třídního učitele na třídních schůzkách 12. ledna 2016 nebo u kariérového poradce-nejpozději do 15. 3. 2016. Pro vydání zápisového lístku je třeba občanský průkaz.
Otázky a odpovědi k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2016 najdete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore.
 

 

 

 
Na internetu jsou vyvěšeny ilustrační testy pro přijímací zkoušky na SŠ: http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-po-ps-2015-1404035118.html
 

V prvním kole přijímacího řízení je možné podat dvě přihlášky. Formuláře je možné stáhnout na webových stránkách ministerstva školství nebo zakoupit v SEVTu. Obě vyhotovení musí vlastnoručně podepsat žák i jeden z rodičů (zákon. zástupců). Na druhou stranu formuláře škola potvrdí výpis známek z vysvědčení.

Vyplněné přihlášky je třeba poslat doporučeně nebo doručit osobně (nechte si potvrdit převzetí) na vybrané střední školy do 15. března. V prvním kole přijímacího řízení by měl žák do přihlášky napsat obě školy (nebo oba obory) v libovolném pořadí. Pokud si vybere jen jeden obor na jedné škole, druhou kolonku v přihlášce nevyplňuje.

Na mnoha školách (jsou uvedeny např. na webových stránkách ministerstva školství nebo Cermatu) budou zadávány jednotné testy z českého jazyka a literatury a z matematiky. Jejich ukázky budou vyvěšeny na www.cermat.cz od 6. února 2015. Novinkou je, že pokud žák napíše v termínu zkoušky jednotný test na jedné škole, nemusí dělat písemné zkoušky na druhé škole-pokud je i ta zapojena do jednotného testování. Výsledky testů se pak zašlou z centra na obě školy.

Jednotný termín testů ve čtyřletých oborech gymnázií a středních odborných škol je letos 15. dubna (v šestiletých a osmiletých oborech 16. dubna). Ostatní obory, které se ověřování neúčastní, budou mít termíny prvního kola přijímacího řízení od 22. do 30. dubna. Náhradní termín zkoušky, např. v případě onemocnění, je 14. května. Hlásí-li se žák na školu, která nezadává jednotné testy, musí splnit její požadavky.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí už nemusí obdržet uchazeč poštou jako dříve, ale seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) bude uveřejněn do tří pracovních dní na přístupném místě ve škole a školním webu po dobu alespoň 15 dnů. Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu musí přijatý žák potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy.

 
Informace o orientaci v konkrétních možnostech dalšího rozvoje absolventa základní školy najdete v brožuře„Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!? Nabízí aktuální a souhrnné informace, které by mohly pomoci při profesní orientaci absolventů 9. tříd. odkaz zde
 
Důležité informace k přijímacímu řízení najdete také na: této stránce. v sekci: Otázky a odpovědi k přijímacímu řízení v roce 2015
 

Strana 2 z 6